Dịch vụ tư vấn xây dựng Quy chế

QUY TRÌNH LUÂN CHUYỂN CHỨNG TỪ
(Ban hành theo Quyết định số: /QĐ – của Giám đốc Công ty ABC).
CHƯƠNG 1: MỤC ĐÍCH YÊU CÂU
Điều 1: Mục đích
Luân chuyển chứng từ là quá trình vận động của chứng từ kể từ khi phát sinh (lập chứng từ) đến khi kết thúc và tổ chức đưa vào lưu trữ. Việc tổ chức luân chuyển chứng từ một cách hợp lý sẽ tạo điều kiện thuận lợi trong việc kiểm tra, kiểm soát, không bị ách tắc giữa các khâu công việc, nhằm đẩy nhanh tiến trình thực hiện công việc.
Điều 2: Yêu cầu
Yêu cầu của qui trình luân chuyển chứng từ trong mối quan hệ nội bộ phòng ban cũng như trong quan hệ giữa các bộ phận trong công ty phải được thống nhất về biểu mẫu, thời gian, thông tin cung cấp, thông tin phản hồi… cần phải được tôn trọng và nghiêm túc thực hiện.
CHƯƠNG 2: QUY ĐỊNH VỀ CHỨNG TỪ
Điều 3: Một số quy định về chứng từ
3.1. Quy định chung
Chứng từ kế toán là những chứng minh bằng giấy tờ về nghiệp vụ kinh tế tài chính đã phát sinh và thực sự hoàn thành.
Mọi nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty đều phải lập chứng từ, chứng từ phải lập theo đúng qui định trong chế độ này và ghi chép đầy đủ, kịp thời đúng với sự thực nghiệp vụ kinh tế phát sinh.
Chế độ chứng từ kế toán gồm hai hệ thống :
+ Hệ thống chứng từ kế toán thống nhất bắt buộc
+ Hệ thống chứng từ kế toán hướng dẫn
Hệ thống chứng từ kế toán thống nhất bắt buộc là hệ thống chứng từ phản ánh các quan hệ kinh tế giữa các pháp nhân hoặc có yêu cầu quản lý chặt chẽ mang tính phổ biến rộng rãi. Đối với loại chứng từ này nhà nước tiêu chuẩn hoá về qui cách mẫu biểu, chỉ tiêu phản ánh, phương pháp lập và áp dụng thống nhất cho tất cả các lĩnh vực, các thành phần kinh tế.
Hệ thống chứng từ kế toán hướng dần chủ yếu là những chứng từ sử dụng trong nội bộ công ty, các hóa đơn đặc thù…, nhà nước hướng dẫn các chỉ tiêu đặc trưng và trên cơ sở đó các công ty vận dụng vào từng trường hợp cụ thể thích hợp, có thể thêm, bớt một số chỉ tiêu đặc thù hoặc thay đổi thiết kế mẫu biểu cho thích hợp với việc ghi chép và yêu cầu nội dung phản ánh nhưng phải đảm bảo tính pháp lý cần thiết của chứng từ.
3.2. Nội dung của hệ thống chứng từ kế toán gồm 5 chỉ tiêu :
Chỉ tiêu lao động và tiền lương
+ Chỉ tiêu hàng tồn kho
+ Chỉ tiêu mua, bán hàng
+ Chỉ tiêu tiền mặt
+ Chỉ tiêu tài sản cố định
3.3. Chứng từ kế toán phải có đủ các yếu tố sau đây:
3.3.1. Chứng từ gốc:
3.3.2. Chứng từ kế toán:
CHƯƠNG 3: LẬP VÀ LUÂN CHUYỂN CHỨNG TỪ
Điều 4: Lập chứng từ
Điều 5: Luân chuyển chứng từ
5.1. Chứng từ thu chi :
5.2. Nguyên tắc tạm ứng và thanh toán:
5.3. Chứng từ ngân hàng:
5.4. Chứng từ nhập – xuất kho vật tư, hàng hoá:
5.5. Hoá đơn bán hàng, phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ:
5.6. Các chứng từ kế toán khác:
CHƯƠNG 6: KIỂM TRA CHỨNG TỪ
Điều 6: Kiểm tra chứng từ
CHƯƠNG 7: LƯU TRỮ CHỨNG TỪ
Điều 7: Lưu trữ chứng từ
CHƯƠNG 7: ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
Điều 8: Thi hành
Quý vị có nhu cầu tư vấn xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được tư vấn cụ thể:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *